Noord-Oost Friesland

Maandag 3 februari 2020 is de jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden. De stukken hiervoor zijn tevoren aan de leden toegestuurd.
Het bestuur presenteerde het jaarverslag en de jaarrekening over 2019. Er werd een mondelinge toelichting gegeven en vragen werden beantwoord. Ook de kascommissie deed verslag. De commissie heeft vastgesteld dat de informatie in het financieel verslag toereikend en correct is.

Jaarverslag en financiële verantwoording zijn goedgekeurd.